За Нас

            ДГП Трго Инженеринг Јован и др. ДОО Гостивар е компанија формирана во 1990 година. Во периодот на своето постоење се занимава со работи од областа на градежништвото. Со добивањето на концесија за експлоатација во февруари 2012 година се преструктуиравме и насочивме во областа на рударството.

            Имено, на 27.02.2012 година по Одлука бр. 51-7797/1 од 27.12.2012 година на Владата на РМ е потпишан Договор за концесија за експлоатација на шкрилец на локација Радибуш во општина Ранковце. После добивањето на Дозволата за експлоатација бр. 24-2245/8 од 09.07.2012 година, извршивме припремни работи за отпочнување со експлоатација. На тој начин настана Рудникот Радибуш во кој има наоѓалишта на т.н. златен шкрилец. Златниот шкрилец е плочкаста карпа со голем коефициент на кварц во својот состав, а со својата жолтеникаво златеста боја го добива синонимот Златен Шкрилец.

            Од 01.03.2013 година вршиме експлоатација и продажба на украсен архитектонско-градежен камен шкрилец за поплочување на патеки, обложување на цоклиња, изработка на фасади, тротоари, паркиралишта, потпорни ѕидови, собни камини, надворешни скари, фонтани и разни други декоративни апликации. Каменот се експлоатира во Рудник Радибуш, општина Ранковце во близина на Крива Паланка и е еден од најквалитетните шкрилци што можат да се најдат на Европскиот Пазар, а тоа го потврдуваат и податоците од извршените лабораториски испитувања на физичките својства, петрографија и хемиско-хидролошки анализи и минерален состав атестирани во Градежен Институт.

            За сите што се заинтересирани, информации на телефон + 389 70 229 100.