Златен шкрилец

Шкрилецот е среднозрнеста до крупнозрнеста метаморфна карпа со среден до висок кристалитет и со одлично изразена шкрилавост, по која и го добиле името. Од минералите, во нив доминираат мусковит, талк, хлорит, биотит и други. Името го добиваат по водечкиот минерал или минералите што доминираат: микашисти (ако доминира лискунот), хлоритски шкрилци, талкотни шкрилци итн. Кварцот како редовна состојка некогаш може и да доминира (кварц-микашисти, кварц-хлоритски шкрилци итн.).
За подетални информации од Нашиот материјал Златен Шкрилец прочитајте во извештајот изработен од Градежен Институт - Скопје.
 I Класа - палета

 

 

 30 реда, дебелина 15мм - 30мм (8-14 парчиња во ред)

 II Класа - палета

 

 

 28 реда, дебелина 15мм - 30мм (20-30 парчиња во ред)

 XL Класа - палета

 

 

 Дебелина 15мм - 40мм (2-5 парчиња во ред)

 Машински сечени плочки

 

 Димензии 100мм x 100мм x 20-40мм дебелина

 Димензии 150мм x 100мм x 20-40мм дебелина

 Димензии 150мм x 150мм x 20-40мм дебелина

 Камени тули

 

 

 Димензии 12-20 x 4-17 x 9мм рачно сечени

Коцки

 

 

 Димензии 100мм x 100мм x 30-50мм рачно сечени

ПРЕЗЕМИ ИЗВЕШТАЈ